arcstudio

architectural studio

Monthly Archives: January 2011

>Ηλιακή Ενέργεια και Φωτοβολταϊκά

>

 Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φώς και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας. Η τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί ένα μηδαμινό ποσοστό της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη μας ηλιακής ενέργειας με τριών ειδών συστήματα: τα θερμικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Ηλιακή Ενεργεία & Φωτοβολταϊκά 

Με το όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φώς και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας. Η τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί ένα μηδαμινό ποσοστό της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη μας ηλιακής ενέργειας με τριών ειδών συστήματα: τα θερμικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα 
Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια, τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε κάποιο ρευστό, όπως το νερό για παράδειγμα. Η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω ηλιακών συλλεκτών, σκουρόχρωμων δηλαδή επιφανειών καλά προσανατολισμένων στον ήλιο, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με νερό και του μεταδίδουν μέρος της θερμότητας που παρέλαβαν. Το παραγόμενο  ζεστό νερό χρησιμοποιείται για απλή οικιακή ή πιο σύνθετη βιομηχανική χρήση, τελευταία δε ακόμη και για τη θέρμανση και ψύξη χώρων μέσω κατάλληλων διατάξεων.
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα 
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούνται από δομικά στοιχεία, κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους, ώστε να υποβοηθούν την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τον φυσικό φωτισμό των κτιρίων ή για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα σε αυτά. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων.
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
Όλοι έχουμε συναντήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε μικρούς υπολογιστές και ρολόγια. Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και που, εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση μη διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο καταναλώσεων. Δορυφόροι, φάροι και απομονωμένα σπίτια χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα φωτοβολταϊκά για την ηλεκτροδότησή τους. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των Φ/Β συστημάτων είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα αποδίδει την μέγιστη ισχύ της κατά τη διάρκεια της ημέρας που παρουσιάζεται η μέγιστη ζήτηση.
Ανάλογα με τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος, τα Φ/Β κατατάσσονται σε:
  • Αυτόνομα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των οποίων καταναλώνεται επιτόπου και εξολοκλήρου από την παραγωγή στην κατανάλωση
  • Διασυνδεδεμένα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των οποίων διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να μεταφερθεί και να καταναλωθεί αλλού.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kWp, αφορά σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων με διάρκεια του Προγράμματος έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 1577/85 (παρ. 6 – άρθρο 11) καθώς και βοηθητικών χώρων του κτηρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης (παρ. 17 – άρθρο 2).

Το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου.

Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το  διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτηρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτήριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.  [ΥΠΕΧΩΔΕ]

Για οποιαδήποτε ερώτηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο δικό σας κτήριο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Μέσα σε όλα τα άλλα, τον τελευταίο καιρό ακούμε και για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης [ΠΕΑ]. Με απλά λόγια, πλέον για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση χώρου άνω των 50 μ² ή ένταξή του στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον” χρειάζεται αυτό το αναγνωρισμένο από το Κράτος έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και στο οποίο φαίνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Μετά τον γενικό έλεγχο του κτίσματος, ο αρμόδιος Ενεργειακός Επιθεωρητής τεκμηριώνει ότι το κτίριο ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις και το κατατάσσει σε μία από τις εννέα κατηγορίες [Πίνακας Ε.1]. Μέσα στα καθήκοντα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι, επίσης, και η σύνταξη υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Όμως, και στα καινούρια κτήρια θα πρέπει να γίνεται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Επίσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας, που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη. [Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής]
Πίνακας Ε.1:. Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Κατηγορία
Όρια κατηγορίας
Όρια κατηγορίας
Α+
ΕΡ £ 0,33RR
T £  0,33
Α
0,33RR < ΕΡ £ 0,50RR
0,33 < T  £  0,50
Β+
0,50RR < ΕΡ £ 0,75RR
0,50 < T  £  0,75
Β
0,75RR < ΕΡ £1,00RR
0,75 < T £ 1,00
Γ
1,00RR < ΕΡ £ 1,41RR
1,00 < T £ 1,41
Δ
1,41RR < ΕΡ £ 1,82RR
1,41 < T  £ 1,82
Ε
1,82RR < ΕΡ £ 2,27RR
1,82 < T  £  2,27
Ζ
2,27RR <  ΕΡ £  2,73RR
2,27 < T  £  2,73
Η
2,73RR < ΕΡ
2,73 < T

Πολεοδομίες

Οι εργασίες στις Πολεοδομίες διενεργούνται κανονικά καθώς οι νέες σφραγίδες έχουν παραδοθεί. Αναμένονται οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε νέες θέσεις, αφού οι αρμοδιότητες των Πολεοδομιών για έκδοση οικοδομικών αδειών και τις διαδικασίες περί αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Καλλικράτη, έχουν μεταφερθεί στους δήμους.  

Αναστολή εργασιών στις Πολεοδομίες

Οι αρμοδιότητες της Πολεοδομίας για έκδοση οικοδομικών αδειών και τις διαδικασίες περί αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Καλλικράτη έχουν μεταφερθεί στους δήμους. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις από την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, οι εργασίες στις Πολεοδομίες έχουν ανασταλλεί, καθώς από 1 Ιανουαρίου 2011 όλα τα έγγραφα θα έπρεπε να έχουν σφραγίδα του εκάστοτε Δήμου, αλλά οι νέες σφραγίδες δεν έχουν παραδοθεί ακόμα στις Πολεοδομίες.