arcstudio

architectural studio

>Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

>

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Η διαδικασία αφορά το Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο (κατάστημα) και είναι η ακόλουθη (τα παρακάτω αφορούν το Δήμο Αθηναίων στη σελίδα του οποίου (http://www.cityofathens.gr) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες) :

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:

 1. Aίτηση προς τον Δήμο (έντυπο 1). Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος ( έντυπο 2).
 3. Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (πρωτότυπη), μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ.ΠΟ. Αιόλου 1 & Πελοπίδα / Πλάκα ή Μακρυγιάννη 2-4 / Μακρυγιάννη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα)
 4. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης (πρωτότυπο) από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6).
 5. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
 6. Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής: « Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ………%, του κτίσματος επί της οδού …….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) ….ως ….(είδος καταστήματος)…»
 7. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β2438/28.12.07 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου) και για κάθε κατηγορία είναι: α).Καταστήματα γενικά : 185€ β).Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1000τ.μ : 180€ / από 1001 μέχρι 5000τ.μ : 250€ / πάνω από 5.000 τ.μ : 375€ γ).Κέντρα Διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων 840€ .
 8. Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.
 9. Γραφεία Τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φερέτρων θα προσκομίζεται από μηχανικό σχεδιάγραμμα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως, όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει νοσοκομείο ή κλινική.
 10. Ειδικά για κατ/ματα Ψητοπωλεία – Οβελιστήρια θα προσκομίζεται Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί καταλληλότητας της καμινάδας.


Διαδικασία

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της Προέγκρισης.

B. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

Όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Τοπογραφικού.
 3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31). Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 4. Λογαριασμό της ΔΕΗ.
 5. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σφραγίδα ηλεκτρολόγου.
 6. Βιβλιάριο υγείας από το Υγειονομικό (Λ. Αλεξάνδρας 196 / τηλ. 210 64 64 372 , 210 64 27 605 ).
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) (Έντυπο 3) σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, για τα κατ/ματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
 10. Έναρξη επιτηδεύματος από τη Εφορία.

Σημείωση

Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Αν πρόκειται για εταιρεία

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
 2. Το καταστατικό της εταιρείας για ΟΕ και ΕΕ και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μεταβολών (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7, 8 και 9.
 4. Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7 και 9 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 6 και 8.
 5. Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6, 8, 9 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Ειδικές περιπτώσεις

 • Για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της προέγκρισης και έγκρισης αδείας, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης).
 • Άδεια σκοπιμότητας όπου απαιτείται.
 • Για τα καταστήματα ”ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ”, σύμφωνα με τις διατάξεις της 266541/ 2003 Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται και Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης σκυλιών και γάτων, η οποία χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31- τηλ. 2107781680 ).
 • Για την έκδοση αδείας Παιδότοπων επιπλέον : Α). Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 ή Βεβαίωση ελέγχου ή Έκθεση επιθεώρησης για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ παιχνιδιών – παιδοτόπων, Β). Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου για : Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.

Επιπλέον δικαιολογητικά για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων

 1. Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου του καταστήματος
 2. Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση
 3. Μελέτη στατικής επάρκειας
 4. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από τη αρμόδια ΔΟΥ ), από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός στάθμευσης (parking) στο εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης. (Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6) η δε απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή) (ΠΔ 257 ΦΕΚ 184, Τεύχος Α, 10.08.2001)
 5. Βεβαίωση ΑΕΠΙ (χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51 – Αμαρούσιο τηλ. 210 68 57 494 – 6)

Προσοχή

 • Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.
 • Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία ( άρθρο 6 ν. 2946/01).
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου).
 • Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ ταυτότητα, μισθωτήριο, κλπ) να είναι επικυρωμένα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: