arcstudio

architectural studio

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  
 Για να γίνει εκδοθεί η άδεια αυτή, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων):
 1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) 
 2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 4. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα του θεάτρου κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος – πλάτος – ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου). Επίσης στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται και WC για ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αδύνατη η κατασκευή WC για ΑμεΑ από την Πολεοδομία θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση η οποία θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης.
 5. Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) (Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα από την Πολεοδομία.
  Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η διαρρύθμιση των θέσεων των θεατών στην αίθουσα, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λ.π.
 6. Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό στο οποίο να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέση της εγκατεστημένης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκατάστασης του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους έκθεσης επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 7. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν εμφαίνον τη θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα.
 8. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
 9. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
 10. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 11. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 12. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης του Θεάτρου-Κινηματογράφου (σχέδιο απεικονίζον πρόσοψη-είσοδο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Κέντρου Διασκεδάσεως).
 13.  Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.
 14. Τυχόν έτερα δικαιολογητικά προβλεπόμενα υπό ειδικότερες διατάξεις ή επιβαλλόμενα από ειδικές συνθήκες.
 15. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
 16.  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων και του αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. Επίσης θα δηλώνεται ότι γίνονται αποδέκτες οι πιθανές υποδεικνυόμενες βελτιώσεις από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: