arcstudio

architectural studio

Category Archives: Πολεοδομία

Απεργίες Πολεοδομιών

Έληξαν οι καταλήψεις στις Πολεοδομίες, αλλά οι υπάλληλοι άρχισαν απεργία, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη!

Αυθαίρετα: Καμία διάκριση για όσα χτίστηκαν μετά το 2003

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Καμία διαφοροποίηση στο ύψος των προστίμων «τακτοποίησης» αυθαιρέτων δεν προβλέπεται για όσα κτίσματα  ανεγέρθηκαν μετά τις 31/12/2003, οπότε θεσπίστηκαν υψηλότατα πρόστιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απόψε κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το πρόστιμο δηλαδή θα είναι ενιαίο τόσο για τα προ όσο και για τα μετά του 2003 αυθαίρετα.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έως την 31/12/2011 θα πρέπει με συν-ευθύνη του μηχανικού να καταβάλλουν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο για αυθαίρετες κατοικίες

Το πρόστιμο υπολογίζεται (δείτε και στη στήλη δεξιά το αρχείο “πρόστιμα”) με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης επί το συντελεστή 15 % και επί συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων)

Συντελεστές τετραγωνιδίων 

1.α= 1.0  1.β=3.0
2.α= 1.0  2.β=2.0
3.α= 0.5  3.β=1.0
4.α= 1.0  4.β=1.5
5.α= 1.2  5.β=1.5
6.α= 1.2  6.β=1.5
7.α= 1.2  7.β=1.5
8.α= 1.5  8.β=2.0
9.α=0.5
10.α=1.5 10.β=1.0

Σημειώνεται ότι:

-Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.

-Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο

-Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα (παραπάνω) 4,5,6,7,8.

-Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80ευρώ/τ.μ., εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α (παραπάνω)

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο για χρήσεις πλην κατοικίας

Βάσει του τύπου Τετραγωνικά υπέρβασης δόμησης χ τιμή ζώνης χ ποσοστό κατηγορίας.

Αναλυτικά: 

Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

-Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.

-Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 (βλ. σχέδιο νόμου δεξιά) το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση, το πρόστιμο καθορίζεται για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση

1. καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου,

2. για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή:
-στα 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,
-στις 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ και
-σε 3.000 ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.000 ευρώ

Πηγή:www.capital.gr

 Του Δημήτρη Δελεβέγκου

[capital.gr]

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης

Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr. βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών αλλάζει το σημερινό καθεστώς των πολεοδομιών και επιχειρεί να επανακαθορίσει, με σαφήνεια και διαφάνεια, τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο, δηλαδή να επαναπροσδιορίσει τη σχέση Πολιτείας – επαγγελματιών – πολιτών ξεκαθαρίζοντας και θεσμοθετώντας την ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου μέρους σε μια κατασκευή ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται:

 •  ο πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης –που ονομάζονται πλέον «Υπηρεσίες Δόμησης» (ΥΔΟΜ) των Δήμων – από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης» που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ,
 • η διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργου,
 • η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ανάληψη της ευθύνης των Μελετητών Μηχανικών,
 • η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υποβολών, αρχείων και μητρώων,
 • ο πλήρης έλεγχος της εφαρμογής των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης, που υπόκειται στη συνταγματικά απαιτούμενη κρατική εποπτεία,
 • η θέσπιση γνωμοδοτικών οργάνων για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.
Το Σχέδιο Νόμου συγκροτείται από τρία κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο Α’ ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης δόμησης και της έκδοσης της άδειας δόμησης, ο χρόνος ισχύος της και οι διαδικασίες ελέγχου των μελετών από την ΥΔΟΜ και της ορθής εκτέλεσής τους από τους Ελεγκτές Δόμησης.
Στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και την άσκηση του έργου τους καθώς και οι διατάξεις που καθορίζουν την άσκηση του κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων τους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).
Στο Κεφάλαιο Γ’ προβλέπεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και οι διαδικασίες γνωμοδότησης επί των αρχιτεκτονικών μελετών.
Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την εξέταση των προσφυγών κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των ΥΔΟΜ, καθώς και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ.
Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο και καταργείται.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2011.
[econews.gr]

Οι κανόνες και οι «παγίδες» της νέας ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται τακτοποίηση για 40 χρόνια, πρόστιμα βάσει της τιμής ζώνης και αναλόγως του εμβαδού του αυθαίρετου κτίσματος, σημαντικές μειώσεις σε σχέση με το ισχύον ως σήμερα καθεστώς, αλλά και διάκριση μεταξύ κτισμάτων εντός κι εκτός σχεδίου.

Οι κανόνες και οι «παγίδες»

1. Διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν –με προϋποθέσεις που τίθενται: εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π).

2. Από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

3. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών

• Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους)

• Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις

Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια.

Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.

Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:

• χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή

• ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή

• συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Υπολογισμός προστίμου διατήρησης

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),

Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής), η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες), υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία διατήρησης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου

(500 ευρώ, 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Διάθεση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα

Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων:

Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

Έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών

β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης

γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση

Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Ενδεικτικά πρόστιμα:

για 30τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 3.375 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) -> 5.062 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) -> 4.050 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία) -> 2.250 ευρώ για 100τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 11.250 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) -> 8.812 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β’ κατοικία) -> 27.000 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α’ κατοικία -> 7.500 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία, χωρίς άδεια) -> 22.500 ευρώ για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας) σε διάφορες περιπτώσεις:

• Αγροτική μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->24.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->48.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->200.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->7.200 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->108.000 ευρώ

Σημείωση: κατ’ αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ:

• εντός σχεδίου με ΤΖ<2.000 ευρώ ->2.000 ευρώ

• εντός σχεδίου με ΤΖ≥2.000 ευρώ ->3.000 ευρώ

• εκτός σχεδίου ->1.500 ευρώ

[newsbeast.gr]

Κλειστές όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Αργυρούπολης

Σήμερα όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Αργυρούπολης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολεοδομίας, θα μείνουν κλειστές, καθώς ο Δήμος διοργανώνει πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Παρακάτω φαίνεται η σχετική ανακοίνωση του Δήμου:

Αλλάζουν οι όροι δόμησης στην Άνδρο

Αν ενδιαφέρεστε να χτίσετε στο νησί ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
 

Μεγάλες αλλαγές στους όρους δόμησης ενός από τα πιο “ελκυστικά” νησιά για επενδύσεις, την Άνδρο, προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα. Οι όροι για να μπορέσει κάποιος να κτίσει γίνονται πιο αυστηροί σε μια προσπάθεια να προστατευτεί το νησί. Σύμφωνα με το ΠΔ, καθορίζονται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) όρια κατάτμησης κ.λπ. στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές.

Στη ΖΟΕ καθορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα με πρόσοψη γηπέδων σε νόμιμα υφιστάμενο δρόμο, ενώ το όριο για τα τουριστικά καταλύματα είναι 15 στρέμματα και κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 8 στρεμμάτων.

Οσες οικοδομικές άδειες έχουν ήδη εκδοθεί, εκτελούνται ή αναθεωρούνται με τις ευνοϊκότερες προϊσχύουσες διατάξεις και το ίδιο επιτρέπεται και στις περιπτώσεις στις οποίες θα έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στις Πολεοδομίες, πριν να δημοσιευθεί το νέο Π.Δ. στο ΦΕΚ.
Σε πολλές περιοχές της ΖΟΕ που εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση φθάνει τα 150 τ.μ. και η μέγιστη κάλυψη 200 τ.μ., ενώ σε μεγαλύτερα των 4 στρεμμάτων γήπεδα, αξιοποιείται ο μαθηματικός τύπος που δεν μπορεί όμως να οδηγήσει σε δόμηση μεγαλύτερη των 400 τ.μ., το πολύ. Τα κτίσματα είναι ισόγεια με ύψος μέχρι 4,50 μ. και 5,5 μ. εφόσον επιτρέπεται στέγη.

Το σχέδιο Π.Δ. επιτρέπει να διατηρηθούν (επισκευαστούν και εκσυγχρονιστούν) νομίμως υφιστάμενα κτήρια έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στο νέο καθεστώς. Σε όλο το νησί απαγορεύεται η κατεδάφιση ή αλλοίωση των παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων και επιβάλλεται η αποκατάσταση των παλαιών κτηρίων, παραδοσιακών κατασκευών, ενώ απαγορεύεται η δόμηση σε γήπεδα με κλίση μεγαλύτερη των 40% και οποιαδήποτε μετατροπή των καλντεριμιών.

Οι δρόμοι για τροχοφόρα και τα κτήρια πρέπει να απέχουν πάνω από 100 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού. Επίσης απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων επί υποστηλωμάτων ή με μορφή ανεμόμυλων περιστεριώνων, οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, ενώ οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.

[Πηγή: RE+D Magazine]

>Ηλεκτρονικά οι άδειες, χάος στις πολεοδομίες

>

ΑΝΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

>Σχέδιο περαίωσης και για τα αυθαίρετα

>

Διάλογο µε τη Δικαιοσύνη «για να τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή µε το παρελθόν» ανήγγειλε ο Γιώργος.

Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόµενο να υπάρξει ρύθµιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Σύµφωνα µε διατύπωση που υπάρχει στον οδικό χάρτη που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός αλλά και µεαναφορές του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, το επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση θα αρχίσει µεγάλο θεσµικό διάλογο µε την κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους και µε τη ∆ικαιοσύνη «για να τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή σε σχέση µε το παρελθόν στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης».

Η τεχνολογία στην υπηρεσίατου Κινήµατος. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (σε πρώτο πλάνο ουπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜιχάληςΧρυσοχοΐδης) παρακολουθούν την οµιλία του Γιώργου Παπανδρέου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας που φιλοξενήθηκε αυτή τη φορά στη χάιτεκ αίθουσα της Ιπποκράτους. Την ίδια στιγµή, µικρός γερανός που φέρει υπερσύγχρονη ασύρµατη κάµερα καταγράφειτα τεκταινόµενα

Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόµενο να υπάρξει ρύθµιση για τηντακτοποίηση των αυθαιρέτων. Σύµφωνα µε διατύπωση που υπάρχει στον οδικό χάρτη που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός αλλά και µεαναφορές του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, το επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση θα αρχίσει µεγάλο θεσµικό διάλογο µε την κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους και µε τη ∆ικαιοσύνη «για να τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή σε σχέση µε το παρελθόν στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης». Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές δεν τίθεται θέµα νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων, διότι υπάρχουν νοµικά κωλύµατα, γι’ αυτό και η κυβέρνηση επί της παρούσης εξετάζει τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων αφού όµως προηγηθεί διάλογος µε τη ∆ικαιοσύνη. Από την πλευρά της ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τακτοποίηση των αυθαιρέτων προκειµένου να αντλήσει πόρους για τα ελλείµµατα.

Οπως έγινε γνωστό από έγκυρη πηγή, η κυβέρνηση µελετά να προχωρήσει στην άµεση τακτοποίηση των περίπου 500.000 (ή κατ’ άλλους ενός εκατοµµυρίου) αυθαίρετων κτισµάτων που υπάρχουν στη χώρα, όχι µόνο λόγω των ελλειµµάτων αλλά και σε µια προσπάθεια να τραβήξει µια «κόκκινη γραµµή» στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης.

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, πολύ σύντοµα – ίσως και πριν από το Πάσχα – θα αρχίσει εντατικός διάλογος µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, αλλά και µε τη ∆ικαιοσύνη, ώστε το σχέδιο να πάρει τη µορφή οριστικής απόφασης και να ενταχθεί και αυτό στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει στη Βουλή στα µέσα Μαΐου. Πάντως, παρά το πράσινο φως που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίµου στα συναρµόδια υπουργεία για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, παραµένουν αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές του όλου εγχειρήµατος, όπως για παράδειγµα:

n Το κόστος τακτοποίησης ενός αυθαιρέτου, πώς θα προκύπτει αυτός ο φόρος (αν θα είναι µε βάση το εµβαδόν, τη χρήση του ακινήτου, την παλαιότητά του,το αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή παραθεριστική κ.ά.), αν θα πρόκειται για εφάπαξ καταβολή ενός συγκεκριµένου ποσού ή για δόσεις.

n Τι θα γίνει µεκραυγαλέες περιπτώσεις αυθαίρετων κτισµάτων (σε αιγιαλούς, δάση κ. λπ.). n Πώς θα ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο «ανθίσταται» σθεναρά εδώ και πολλά χρόνια σε απόπειρες για νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.

Υποστηρίζεται βάσιµα ότι ο διάλογος µε την ηγεσία της ∆ικαιοσύνης που θα αρχίσει, θα έχει και αυτή την παράµετρο, δηλαδή το πώς θα αρθούν οι αντιρρήσεις που προβάλλει το ΣΤΕ, αλλά και ορισµένες ρυθµίσεις, κατ’ εφαρµογήν των συνταγµατικών διατάξεων που απαγορεύουν τη δόµηση σε αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.

Στον διάλογο µε τη ∆ικαιοσύνη θα καθοριστούν και οι µηχανισµοί ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης, µετά την τακτοποίηση που θα επιχειρηθεί. Στόχος είναι να υπάρξει αυστηρός έλεγχος για να αποτραπεί µια νέα γενιά αυθαιρέτων, µετά την περαίωση. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται ακόµη και η δηµιουργία ειδικού σώµατος ελεγκτών αυθαίρετης δόµησης, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτηµένο (και θα διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισµό) για να προχωρεί σε άµεση κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων αµέσως µόλις διαπιστώνεται η ύπαρξη τους.

Πηγή του υπουργείου Οικονοµικών η οποία ρωτήθηκε σχετικά µε το πόσα χρήµατα προσδοκά να συγκεντρώσει το ∆ηµόσιο από την περαίωση των αυθαιρέτων, δήλωσε αδυναµία να προσδιορίσει το ύψος του ποσού, άφησε όµως να εννοηθεί ότι θα είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσό που προσδοκά η κυβέρνηση να συγκεντρώσει από την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων που υπολογίζεται στο 1,3 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές δεν τίθεται θέµα νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων, διότι υπάρχουν νοµικά κωλύµατα, γι’ αυτό και η κυβέρνηση επί της παρούσης εξετάζει τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων αφού όµως προηγηθεί διάλογος µε τη ∆ικαιοσύνη. Από την πλευρά της ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τακτοποίηση των αυθαιρέτων προκειµένου να αντλήσει πόρους για τα ελλείµµατα.

Οπως έγινε γνωστό από έγκυρη πηγή, η κυβέρνηση µελετά να προχωρήσει στην άµεση τακτοποίηση των περίπου 500.000 (ή κατ’ άλλους ενός εκατοµµυρίου) αυθαίρετων κτισµάτων που υπάρχουν στη χώρα, όχι µόνο λόγω των ελλειµµάτων αλλά και σε µια προσπάθεια να τραβήξει µια «κόκκινη γραµµή» στο θέµα της αυθαίρετης δόµησης.

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, πολύ σύντοµα – ίσως και πριν από το Πάσχα – θα αρχίσει εντατικός διάλογος µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, αλλά και µε τη ∆ικαιοσύνη, ώστε το σχέδιο να πάρει τη µορφή οριστικής απόφασης και να ενταχθεί και αυτό στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει στη Βουλή στα µέσα Μαΐου. Πάντως, παρά το πράσινο φως που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίµου στα συναρµόδια υπουργεία για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, παραµένουν αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές του όλου εγχειρήµατος, όπως για παράδειγµα: 

 
 • Το κόστος τακτοποίησης ενός αυθαιρέτου, πώς θα προκύπτει αυτός ο φόρος (αν θα είναι µε βάση το εµβαδόν, τη χρήση του ακινήτου, την παλαιότητά του,το αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή παραθεριστική κ.ά.), αν θα πρόκειται για εφάπαξ καταβολή ενός συγκεκριµένου ποσού ή για δόσεις.
 • Τι θα γίνει µε κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαίρετων κτισµάτων (σε αιγιαλούς, δάση κ. λπ.). n Πώς θα ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο «ανθίσταται» σθεναρά εδώ και πολλά χρόνια σε απόπειρες για νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων.

Υποστηρίζεται βάσιµα ότι ο διάλογος µε την ηγεσία της ∆ικαιοσύνης που θα αρχίσει, θα έχει και αυτή την παράµετρο, δηλαδή το πώς θα αρθούν οι αντιρρήσεις που προβάλλει το ΣΤΕ, αλλά και ορισµένες ρυθµίσεις, κατ’ εφαρµογήν των συνταγµατικών διατάξεων που απαγορεύουν τη δόµηση σε αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.

Στον διάλογο µε τη ∆ικαιοσύνη θα καθοριστούν και οι µηχανισµοί ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης, µετά την τακτοποίηση που θα επιχειρηθεί. Στόχος είναι να υπάρξει αυστηρός έλεγχος για να αποτραπεί µια νέα γενιά αυθαιρέτων, µετά την περαίωση. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται ακόµη και η δηµιουργία ειδικού σώµατος ελεγκτών αυθαίρετης δόµησης, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτηµένο (και θα διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισµό) για να προχωρεί σε άµεση κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων αµέσως µόλις διαπιστώνεται η ύπαρξη τους.

Πηγή του υπουργείου Οικονοµικών η οποία ρωτήθηκε σχετικά µε το πόσα χρήµατα προσδοκά να συγκεντρώσει το ∆ηµόσιο από την περαίωση των αυθαιρέτων, δήλωσε αδυναµία να προσδιορίσει το ύψος του ποσού, άφησε όµως να εννοηθεί ότι θα είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσό που προσδοκά η κυβέρνηση να συγκεντρώσει από την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων που υπολογίζεται στο 1,3 δισ. ευρώ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γι’ωργος Παπαχρήστος, Βούλα Κεχαγιά για τα ΝΕΑ

>Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρμακείου ή συστέγασης

>

Για να ανοίξει ένας νέος φαρμακοποιός ένα φαρμακείο ή για να συστεγαστεί με έναν παλαιότερο, πρέπει πρώτα να έχει άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α’) πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, μαζί με τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.
 • Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 • Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό λειτουργία φαρμακείο.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.
Το σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, καθώς και το απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του μηχανικού που τα συνέταξε για την ακρίβεια αυτών. 
Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείων, καταστημάτων κτλ. σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Προσεχώς θα δημοσιεύσουμε τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για άλλα καταστήματα και χώρους.

Αναστολή εργασιών στις Πολεοδομίες

Οι αρμοδιότητες της Πολεοδομίας για έκδοση οικοδομικών αδειών και τις διαδικασίες περί αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Καλλικράτη έχουν μεταφερθεί στους δήμους. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις από την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, οι εργασίες στις Πολεοδομίες έχουν ανασταλλεί, καθώς από 1 Ιανουαρίου 2011 όλα τα έγγραφα θα έπρεπε να έχουν σφραγίδα του εκάστοτε Δήμου, αλλά οι νέες σφραγίδες δεν έχουν παραδοθεί ακόμα στις Πολεοδομίες.