arcstudio

architectural studio

Category Archives: Πολεοδομίκός Σχεδιασμός

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας- ένα ρεαλιστικό όραμα για την πόλη

 


 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021, εμφανίζεται ένα τέταρτο του αιώνα μετά το πρώτο και μοναδικό θεσμοθετημένο προηγούμενο. Ο ορίζοντας αναφοράς εκτείνεται σε μια δεκαετία, ώστε να μη δεσμεύσει ή υποθηκεύσει επιλογές της κοινωνίας του μέλλοντος. Συνιστά πραγματική τομή για τα τρέχοντα ζητήματα και τις άμεσες προοπτικές εξέλιξης του χώρου της Πρωτεύουσας και επιχειρεί να δώσει ένα ρεαλιστικό όραμα με προοπτική, βιώσιμη κατεύθυνση και διέξοδο στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση.

Οι βασικοί πυλώνες του συνολικού πλέγματος των στρατηγικών και πολιτικών που προωθούνται είναι οι εξής: 
·         Περιβάλλον, ως σημαντικός πόρος για όλους, για  το μέλλον της κοινωνίας και ως άξονας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
·         Παραγωγή, ως προϋπόθεση και βασικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
·         Πολιτισμός, ως έννοια που διαπερνά και περιέχει όλες τις επιμέρους εκφράσεις και συνιστώσες της κοινωνίας.
·         Κοινωνική συνοχή, ως κατεξοχήν ζητούμενο σε περιόδους μετάβασης / κρίσης.
·         Αστική αναζωογόνηση, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και αστικές αναπλάσεις, ως μέσο για την εξασφάλιση συνεκτικής αστικής δομής, την αναβάθμιση της πόλης, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος αλλά και την ενεργοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας, με στροφή προς περιβαλλοντικά φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές κατευθύνσεις.
Οι άξονες προτεραιότητας του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας είναι:
1.      Προβολή της Πολιτιστικής ταυτότητας: «Η Αθήνα – Μεσογειακή Πρωτεύουσα» με την ανάδειξη του πολιτισμού ως έννοιας που διαπερνά και εμπεριέχει όλες τις επιμέρους εκφράσεις και συνιστώσες της κοινωνίας, καθώς και την ανάδειξη του Θαλάσσιου μετώπου, συστατικού στοιχείου της πολιτιστικής και παραγωγικής/ οικονομικής φυσιογνωμίας της Αθήνας ως Μεσογειακής Πρωτεύουσας.
Ο πολιτισμός ως έννοια πολυδιάστατη, με έμφαση στη διαχρονική διάσταση και τη σύγχρονη καινοτομική παραγωγή, συνδυαζόμενος με το θαλάσσιο μέτωπο, ανάγεται σε βασική συνιστώσα για τη συνολική και σε βάθος χωρική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Αθήνας / Αττικής και την προβολή του διεθνούς ρόλου της.
2. Έμφαση στις πολιτικές Κοινωνικής συνοχής
Βελτίωση και ισόρροπη κατανομή του συστήματος αστικών υποδομών. Η ενίσχυση των χωρικών προϋποθέσεων για την αποφυγή και  άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και πόλωσης αποτελεί βασική παράμετρο της αστικής αναζωογόνησης και διακύβευμα όλων των πολιτικών.
3. Ανασυγκρότηση του Παραγωγικού ιστού, με την διατήρηση και  ενίσχυσητης γεωργικής παραγωγής, προβολή των τοπικών προϊόντων και του δυναμισμού της αγοράς της Πρωτεύουσας, την αναδιάρθρωση/ ανασυγκρότηση του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, με έμφαση στη στήριξη της έρευνας, τη δημιουργία εξειδικευμένων υποδομών, τη στροφή του κατασκευαστικού τομέα σε έργα αναπλάσεων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την απασχόληση νέων ηλικιών, την ενίσχυση επιτελικών υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα κατά προτεραιότητα στους προσδιορισμένους Αναπτυξιακούς Πόλους, την υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και δημιουργικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
4. Ενδυνάμωση και Αναδιανομή των Πόρων αστικής ανάπτυξης    
Άσκηση πολιτικής γης και άντληση πόρων από την αύξηση των αξιών των ακινήτων λόγω έργων και παρεμβάσεων, για διάχυση του οφέλους πού προκαλείται, με στόχο τη συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η αστική ανασυγκρότηση υποστηρίζεται και από τις προσόδους που δημιουργεί.
5. Σταδιακός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, με την επανεξέταση/ αυστηροποίηση των υφιστάμενων νομικών ρυθμίσεων δόμησης, την προώθηση δυνατοτήτων εναλλακτικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου γη, κυρίως στον γεωργικό τομέα, την ενσωμάτωση στο κόστος της εκτός σχεδίου οικοδόμησης της επιβάρυνσης που αυτή επιφέρει σε αστικές υποδομές και περιβάλλον, μέσω της θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών και ενίσχυση του Πράσινου Ταμείου.
6. Ολοκλήρωση «Πράσινων τόξων» και «Οικολογικών διαδρόμων», με αποκατάσταση της φυσικής συνέχειας των ορεινών όγκων, περιβαλλοντικά σημαντικών χώρων και τοπίων, καθώς και αστικών γραμμικών χώρων ευνοϊκών για την ανάπτυξη φύτευσης. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και ο φυσικός εμπλουτισμός ανάγονται σε βασικό άξονα της αστικής αναζωογόνησης.
7. Αστική Αναζωογόνηση, με ανακύκλωση γης και οικοδομής
Ανάπτυξη ενός πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μητροπολιτικής εμβέλειας και αναπλάσεων μικρής/ τοπικής κλίμακας για την ανασυγκρότηση του υφιστάμενου αστικού ιστού και του δημόσιου χώρου, με προτεραιότητα σε περιοχές που είτε χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, είτε έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή και μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης ευρύτερων ζωνών.
8. Τόνωση της Κεντρικότητας της πόλης, με την ενδυνάμωση της πολυλειτουργικότητας των επιμέρους κέντρων, με χρήσεις για ευρύ φάσμα ομάδων διαφορετικής ηλικιακής, οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας, την προώθηση πολιτικών για την οργάνωση των κεντρικών περιοχών σε δίκτυο, με ενίσχυση της προσβασιμότητας με Μέσα Σταθερής Τροχιάς και την ανάδειξη της πολυλειτουργικής και κοινωνικά πολυσυλλεκτικής φυσιογνωμίας των συζυγών μητροπολιτικών κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Παρεμβάσεις αναζωογόνησης, με αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και επανάχρηση του κενού κτιριακού αποθέματος για δραστηριότητες παραγωγής, πολιτισμού και κατοικίας.
9. Ενίσχυση της Βιώσιμης κινητικότητας, με την αύξησητης προσπελασιμότητας όλων των περιοχών, με έμφαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και την προσιτή σε όλους δημόσια συγκοινωνία προς τόνωση της κεντρικότητας, περιβαλλοντική προστασία και αποφυγή/ άμβλυνση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και πόλωσης. Ενίσχυση των ήπιων μέσων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και το περπάτημα.
10. Στροφή προς το θαλάσσιο μέτωπο. Προώθηση πολιτικών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επεξεργασία νέων για την προστασία, άνοιγμα, αναβάθμιση και προβολή των ιδιαίτερων περιοχών και τοπίων του θαλάσσιου μετώπου. Το θαλάσσιο μέτωπο προσεγγίζεται συγχρόνως ως συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της Αθήνας/ Αττικής –Μεσογειακής Πρωτεύουσας, αναντικατάστατος περιβαλλοντικός πόρος σε κίνδυνο λόγω κλιματικής αλλαγής, προνομιακός τόπος για πολλαπλές δραστηριότητες και διεξόδους καθημερινότητας των κατοίκων, χωρίς εντατικές χρήσεις και με τόνωση του δημόσιου χαρακτήρα του. 
11. Βελτίωση του Συστήματος χωρικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης. Η επίτευξη των στόχων και αξόνων προτεραιότητας που διατυπώνονται στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021, συνδέεται άρρηκτα με τη βελτίωση της εσωτερικής συνοχής και αποτελεσματικότητας του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, την προώθηση δομών διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ φορέων περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορέων άσκησης επιμέρους θεματικών πολιτικών, την επιχειρησιακή διάσταση του σχεδιασμού μέσω προγραμματισμού δράσεων, σύνδεσής τους με τις πηγές χρηματοδότησης, προώθησης διαδικασιών και κριτηρίων που θα τις αξιολογούν και θα δίνουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογών των επί μέρους πολιτικών. 
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021έχει να αντιμετωπίσει στο επόμενο διάστημα την κοινοποίησή του και τη ζύμωση με την κοινωνία μέσω εντατικών διαδικασιών διαβούλευσης. Για το σκοπό αυτό ανασυστάθηκε βάσει του σχετικού άρθρου του Ν. 1561/1985 το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας , το οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση των στόχων και πολιτικών, στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους, καθώς επίσης και στη διατύπωση των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων. Μέσα από μια διευρυμένη διαδικασία διαβούλευσης, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η πρόταση και να διασφαλιστεί η πραγματική βιωσιμότητα του νέου Ρυθμιστικού.

>Δράσεις ΥΠΕΚΑ για το κέντρο της Αθήνας

>

Για τη συνεισφορά του στην αναχαίτιση των φαινομένων αποσάθρωσης και των προβλημάτων υποβάθμισης στο κέντρο της Αθήνας το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκρότησε ένα πλέγμα εφικτών ως προς την υλοποίηση προτάσεων που αναφέρονται στη λειτουργική, περιβαλλοντική, οικονομική και αισθητική αναβάθμιση αυτών των περιοχών.
Πιο συγκεκριμένα:
 
 1. Μελέτη – Έρευνα της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή Γεράνι
Η περιοχή “Γεράνι” στο κέντρου της Αθήνας έχει επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων και πολιτικών που αφορούν στην αναζωογόνηση περιοχών. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Το Γεράνι αποτελεί το πιο αποσαθρωμένο -από πλευράς φυσικών και ανθρώπινων πόρων- τμήμα της πόλης. Αναθέσαμε έγκαιρα τη διενέργεια λεπτομερούς μελέτης χαρτογράφησης, που ολοκληρώθηκε από την αστική MKO SARCHA με στοιχεία στη διάθεση των συναρμόδιων Υπουργείων. Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένους χάρτες με ποιοτικά στοιχεία (εθνότητες, προβλήματα κλπ.) και την προοπτική να ενημερώνεται διαρκώς.
 
 1. Νομοθετική Ρύθμιση για κήρυξη περιοχών ως “Ζωνών Ειδικής Ανάπλασης”
Πρόκειται για νέα θεσμοθέτηση σύμφωνα με την οποία σε ακραίες περιοχές με έντονη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική υποβάθμιση θα μπορεί να εγκρίνονται για ορισμένο χρόνο ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις με φορολογικά και άλλα κίνητρα. Υποψήφιες περιοχές θα είναι αυτές που δεν θα μπορούν να ανακάμψουν χωρίς κρατική βοήθεια, με μεγάλες ανάγκες και σύνθετα προβλήματα, όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον και γενικά αδυνατεί να δώσει λύσεις. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη συγκρότηση πολιτικής για την υποστήριξη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης.
 
 1. Οικονομικά κίνητρα για το Γεράνι και για τον Κεραμεικό-Μεταξουργείο (συνεργασία ΥΠΕΚΑ με ΥΠΟΙΚ)
Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονομικών θεσμοθετούν φορολογικά και οικονομικά κίνητρα που συμφωνήθηκαν μετά από έρευνα και μέσα από τη συνεργασία τους. Πρόκειται για μέτρα μεγάλης αξίας που για πρώτη φορά αποτολμούνται, ώστε να επιστρέψουν οι χαμένες χρήσεις και να εγκατασταθούν νέοι κάτοικοι. Τα κίνητρα αφορούν στην αποκατάσταση κτηρίων και στην υποστήριξη των ιδιοκτησιών όσων επιθυμούν να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές.
 
 1. Ανάπλαση με διεύρυνση των Πλατειών Αγίου Παντελεήμονα και Αττικής, της οδού Αγορακρίτου και τμημάτων της ευρύτερης περιοχής
Οι εν λόγω πλατείες αποτελούν τους εν σειρά φυσικούς υποδοχείς της εντεινόμενης αποσάθρωσης. Η αναβάθμισή τους αποτελεί συνεπώς προϋπόθεση για την ανάταξη περιοχών του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η χρηματοδότηση τους προβλέπεται να γίνει από το ΠΕΠ Αττικής με προβλεπόμενη ένταξη στο τέλος Ιουνίου και η επιλογή του αναδόχου εργολάβου και εγκατάστασή του στις αρχές Οκτωβρίου 2011.
 
 1. Πλατεία Θεάτρου
Μετά την ολοκλήρωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την «καρδιά» του Γερανίου, την Πλατεία Θεάτρου, Η ΕΑΧΑ ΑΕ είναι έτοιμη για την ανάθεση της μελέτης. Έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες κατάρτισης του τεχνικού δελτίου και αναμένεται σχετική προκήρυξη από την Περιφέρεια ώστε να υποβληθεί. Παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος, η παρέμβαση έχει εμβληματική σημασία για την περιοχή.
 
 1. Δημιουργία “Κέντρου ΣΑΣ”  (Στήριξη Αστικής Συμμετοχής)
Μετά από αίτημα του ΥΠΕΚΑ και με απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔ, ένα αυτοτελές κτήριο στο Γεράνι διατίθεται στο ΥΠΕΚΑ για να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς της περιοχής των παρεμβάσεων. Το κτήριο (πρώην ΟΚΑΝΑ) και η νέα χρήση του θα σηματοδοτήσει τη σύνθετη και συντονισμένη προσπάθεια που απαιτείται από όλους για την αναστροφή της κρίσης. Το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο ΣΑΣ με στόχο να ενισχύσει την έμπρακτη και αποτελεσματική εμπλοκή ατόμων, συλλόγων, οργανώσεων και φορέων για την ανάταξη της περιοχής.
 
 1. Μετατροπή ξενοδοχείων σε φοιτητικές κατοικίες (συνεργασία ΥΠΕΚΑ με το Δήμο Αθήνας)
Προωθούμε μαζί με το Δήμο της Αθήνας την αξιοποίηση εγκαταλειμμένων ξενοδοχείων της περιοχής της Ομόνοιας και τη μετατροπή τους σε προνομιακές κατοικίες για φοιτητές. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναζωογόνηση περιοχών με νέους χρήστες οι οποίοι θα συμβάλλουν στη λειτουργία της περιοχής όλο το 24ωρο, απολαμβάνοντας οικονομικά κίνητρα για την εγκατάστασή τους εκεί. Το ΥΠΕΚΑ θα διαθέσει τους πόρους για την υλοποίηση της παρέμβασης την οποία θα υλοποιήσει ο Δήμος δια των υπηρεσιών του. Τα έσοδα από την ενοικίαση των κατοικιών σε προνομιακές για τους φοιτητές τιμές, θα επιστρέφουν στην πηγή τους για την στήριξη επόμενων δράσεων.
 
 1. Ζωγραφική τυφλών όψεων κτηρίων
Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη της τέχνης στο δημόσιο χώρο με την υλοποίηση ζωγραφικών παρεμβάσεων-τοιχογραφιών στις τυφλές όψεις των ακαλύπτων μεσότοιχων.
Η από κοινού δράση του ΥΠΕΚΑ με την ΑΣΚΤ αναμένεται να δώσει ερέθισμα στον πολίτη για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πόλη, τη γειτονιά του, το κτήριό του. Στα πρώτα έργα εντάσσεται το κτήριο του Ξενοδοχείου Vienna επί της Πειραιώς 20 & Μαινάνδρου, με εμβληματικό εικαστικό θέμα.
 
 1. Χρηματοδότηση 2 μελετών και έργων ΑθήναΧ4
Μέσα από το διαγωνισμό “ΑθήναΧ4” της ΕΑΧΑ ΑΕ, αναδείχθηκαν προτάσεις μετατροπής των ενδιάμεσων δρόμων οικοδομικών τετραγώνων σε χώρο αναψυχής και “καθιστικό της γειτονιάς”.
Μετά από συνεργασία με το Δήμο, δύο από τις πέντε ισότιμες προτάσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν πρώτες. Οι δύο αυτές προτάσεις αφορούν την περιοχή μεταξύ Λιοσίων και σταθμού Λαρίσης και την περιοχή της Πατησίων μεταξύ Ομόνοιας και Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα.
 
10. Εναλλακτικές Δράσεις στην Πλατεία Ομόνοιας (συνεργασία ΥΠΕΚΑ με το Δήμο Αθήνας)
Μέσα από την πρωτοβουλία “ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ”, το ΥΠΕΚΑ θα καλέσει δραστήριους πολίτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και συμμετέχοντας ως άτομα ή ομάδες να υλοποιήσουν εφήμερες προτάσεις, δράσεις, κατασκευές με στόχο τη δημιουργική ανάκτηση του χαμένου δημόσιου χώρου της πλατείας. Ο Δήμος της Αθήνας θα έχει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων.
 
11.ΗΛΠΑΠ
Το αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ βρίσκεται σε κομβική περιοχή του κέντρου της πόλης σε συνέχεια αναπλασμένων περιοχών και αποτελεί χώρο που η ανάκτησή του θα αναβαθμίσει την ενδιάμεση ζώνη της οδού Πειραιώς προς το Γκάζι, όπου εμφανίζεται μεγάλη και άταχτη συγκέντρωση πλανόδιων και περιστασιακών μικροπωλητών. Είναι ήδη σε εξέλιξη η εξαγορά από τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και ΠΟΤ του αμαξοστασίου του ΗΛΠΑΠ, επιφανείας 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Κεραμεικού για να αναπλασθεί και να αποδοθεί ελεύθερο στην κοινή χρήση.
 
12. Χαρακτηρισμός της Ευριπίδου ως οδού παραδοσιακού εμπορίου
Η παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση της παραδοσιακής εμπορικής φυσιογνωμίας ενός δρόμου με συμβολική σημασία, ο οποίος αποτελεί όριο προς την περιοχή του Ψυρρή και μπορεί να συγκρατήσει τη διάχυση της υποβάθμισης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η θεσμοθέτηση της ως οδού ‘παραδοσιακού εμπορίου τροφίμων και συναφών χρήσεων’.
 
13. Σήμανση της διαδρομής του «δημόσιου σήματος» (συνεργασία με ΥΠΠΟΤ)
Η δημιουργία της πορείας έχει στόχο να σημάνει την «Ακαδήμεια οδό», που στην αρχαιότητα συνέδεε τον Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνος. Η πρόταση θα αναδείξει την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη πρωτοβουλία “ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΗΜΑ ΕΝΩΝΕΙ!”, που αφορά στην προσωρινή διαμόρφωση από κατοίκους και άλλες εθελοντικές οργανώσεις (μέχρι να ξεκινήσουν οι ανασκαφές) σε προς απαλλοτρίωση από το ΥΠΠΟΤ οικόπεδο στην περιοχή του Δημοσίου Σήματος στον Κεραμεικό. Η χρηματοδότηση της δράσης έγινε αποκλειστικά από ιδιώτες χορηγούς και εθελοντική εργασία.
 
14. Εναλλακτική Παρέμβαση στο Λόφο Στρέφη – Αστικοί Κήποι
Μετά από πρόταση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., εξελίσσεται με τη συμμετοχή της ΕΑΧΑ ΑΕ ο σχεδιασμός παρεμβατικής ανάπλασης, που αφορά στην πιλοτική εφαρμογή και στην Ελλάδα προγράμματος αστικών αγροτικών καλλιεργειών. Έχει επιλεγεί μικρή περιοχή στο Λόφο του Στρέφη που είναι ελεύθερη από βλάστηση για να καλλιεργηθεί με την στήριξη μελών και αποφοίτων της ανοιχτής θεραπευτικής κοινότητας ΔΙΑΒΑΣΗ του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Η παρέμβαση έχει στόχο την ανάκτηση του λόφου του Στρέφη και την απόδοσή του για χρήσεις αναψυχής στους κατοίκους με παράλληλη προσέγγιση και ευαισθητοποίηση για θέματα χρήσης και εξάρτησης από ουσίες.
 
15. Θεσμοθέτηση εργαλείων συνολικής ανασυγκρότησης περιοχών με απόσυρση υφιστάμενων κτηρίων και συνόλων
Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει στην Ελλάδα υλοποιημένα παραδείγματα ολοκληρωμένων προσεγγίσεων υποβαθμισμένων περιοχών με την έννοια της αντιμετώπισης του συνόλου των προβλημάτων. Υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης και εμπλουτισμού των υφιστάμενων θεσμικών εργαλείων και απαιτείται η συνδυαστική χρήση ποικίλων μηχανισμών. Η συμπλήρωση των εργαλείων με τη σύσταση νέων όπως της “Αγοράς Δικαιωμάτων Γης” που θα περιλαμβάνει τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, καθώς και η σύνδεσή τους με επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα μικτής οικονομίας, θα οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα.
 
16. Αξιοποίηση κτηρίων από το ΥΠΕΚΑ σε υποβαθμισμένες περιοχές, ώστε να λειτουργήσουν ως επιδεικτικά έργα για την αναβάθμισή τους
Με τη συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές και από το Πράσινο Ταμείο, προβλέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός δημόσιων και άλλων κτηρίων για διάφορες χρήσεις, όπως κοινωνικής κατοικίας, γραφείων κ.ά. Το ΥΠΕΚΑ τα αναζητά στις υποβαθμισμένες περιοχές των παρεμβάσεων και ήδη βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για τους όρους διάθεσής τους. Στόχος είναι να εντάξει σε αυτά λειτουργίες που θα τα καθιστούν επιδεικτικά έργα.
 
17. Κίνητρα σε Δήμους για υλοποίηση έργων με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να δεχτούν δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
Για να ενισχύσει τη δημιουργία δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο που θα αποσυμφορήσουν τη συγκέντρωση των μεταναστών στο κέντρο της πόλης, το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να υποστηρίξει τους Δήμους που θα υποδεχτούν αυτά τα κέντρα με την κατά προτεραιότητα υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων σε αυτούς.
 
18. Εγκατάσταση του Φορέα «Πράσινο Ταμείο» σε κτήριο στο Γεράνι
Για την ενίσχυση της εγκατάστασης υπηρεσιών στο εγκαταλελειμμένο κέντρο ο νέος φορέας θα εδρεύει σε κτήριο του Γερανίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ΕΑΧΑ ΑΕ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Παρουσίαση Δράσεων για το κέντρο της Αθήνας

>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα «Διπλή Ανάπλαση- Λεωφόρου Αλεξάνδρας»

>

Το Πρόγραμμα «Διπλή Ανάπλαση – Λεωφόρου Αλεξάνδρας» προωθείται ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008» το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

>60 εκατ. ευρώ για Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις

>

Στη βελτίωση της ζωής και του περιβάλλοντος για τους κατοίκους περιοχών με κλιματικό πρόβλημα, καθώς και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και την ανάσχεση της κλιματικής μεταβολής στοχεύει το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις» που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Καθ. Μάνθο Σανταμούρη.

Η έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, οι ασφυκτικά δομημένες περιοχές, ο ανεπαρκής αερισμός των οδών και των γειτονιών, η έλλειψη πρασίνου, η αύξηση της ανθρωπογενούς θερμότητας από οχήματα και κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούν τις βασικές αιτίες των προβλημάτων κλιματικής μεταβολής και θερμικής υποβάθμισης της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Το πρόγραμμα αφορά σε βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. Επιλέξιμα είναι έργα που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και διαθέτουν πλήρως ώριμες μελέτες.

Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή, παρακολούθηση, επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητη επιτροπή εκτέλεσης και αξιολόγησης του προγράμματος που αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους επιστήμονες και τέλος Μαΐου θα υπάρξει επίσημη πρόσκληση από το ΚΑΠΕ προς όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας που διαθέτουν περιοχές με αποδεδειγμένο κλιματικό πρόβλημα. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για δύο περίπου μήνες. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 10- 12 έργα.

Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί στενά κάθε έργο, όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί και θα μετρά σε όλη τη διάρκεια την απόδοση και τα χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων, προϊόντων και συστημάτων που εγκαθίστανται.
Παρόμοιες παρουσιάσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας στο αμέσως πρόσεχες διάστημα.

Παρουσίαση της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη

Παρουσίαση του Προέδρου του ΚΑΠΕ, Μ.Σανταμούρη

Προδιαγραφές του Προγράμματος

>Αστικό πάρκινγκ ποδηλάτων

>

 Για μία πόλη σαν την Αθήνα, με τα μικρά πεζοδρόμια και την έλλειψη χώρου και έμπνευσης, η ιδέα της MANIFESTO Architecture P.C. είναι ιδανική! Η αρχιτεκτονική αυτή ομάδα σχεδίασαν μία κατακόρυφη κρεμάστρα ποηλάτων για μέσα στην πόλη.Οι πρωτότυπες αυτές κατασκευές συνδιάζουν την εργονομία με την καλαισθησία. 
Λέτε να δούμε κάτι παρόμοιο και στην Αθήνα;

Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!

Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!
Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!
Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!

>Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου

>

Η Αθήνα του 19ου και του 20ού αιώνα πρότεινε μνημειακούς δρόμους και επιβλητικά κτίρια για να συνδέσει την εποχή μας με τις παλιότερες εποχές και σε ένα βαθμό το πέτυχε, στη λεωφόρο Πανεπιστημίου τουλάχιστον. Η τριλογία του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης αρθρώνεται με άλλα σπουδαία κτίρια σε μια γραμμική συνέχεια από την πλατεία του Συντάγματος ως την πλατεία της Ομόνοιας, στην οποία συνοψίζεται η αστική συμπύκνωση των μοντέρνων χρόνων.
 
Η σύγχρονη βίωσή της στον κάθετο άξονα της Κοραή, από την Κλαυθμώνος ως το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, καταδηλώνει το επίκεντρο μιας συνάντησης που έχει πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό χαρακτήρα. Σε αυτήν την Πανεπιστημίου εστιάζεται η πρόταση μιας πολεοδομικής παρέμβασης που επιχειρεί να δώσει νέα πνοή σε όλο το κέντρο της πόλης.
Η Πανεπιστημίου θα ενταχθεί σε ένα πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό δακτύλιο που θα συνδέσει τον περίπατο των αρχαιολογικών χώρων με τα μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία της πόλης και τα ισχυρά πεδία της σύγχρονης πολιτιστικής και εμπορικής δραστηριότητας. Η διαμόρφωση μιας ευρείας ζώνης δραστηριοτήτων στο ενδιάμεσο των οδών Σταδίου και Ακαδημίας θα προσθέσει λειτουργίες για τον πεζό και θα συνδέσει, στην άλλη διάσταση, το εμπορικό κέντρο με τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι. Η λειτουργική ανασύνθεση της γραμμικής πορείας και η ανάδειξη των πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της θα επιτύχει τον επαναπροσδιορισμό του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, συνδέοντας την απόληξη της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και του Μουσείου της Ακρόπολης με το Πολυτεχνείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο και, μέσα από τον κόμβο της Ομόνοιας, με το Μοναστηράκι, το Θησείο και τον περίπατο των αρχαιολογικών χώρων της αφετηρίας.

Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ανασχεδιασμός της λεωφόρου Αμαλίας, ολόκληρης της ζώνης ανάμεσα στην Ακαδημίας και τη Σταδίου, και της οδού Πατησίων μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο και την πλατεία Αιγύπτου, με σαφή προτεραιότητα στον πεζό. Στην Πανεπιστημίου θα διέρχεται μόνο η γραμμή του τραμ, που θα καταλήγει στο τέρμα της οδού Πατησίων, αναλαμβάνοντας τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο των κεντρικών συνοικιών. Η πλατεία Ομονοίας μετατρέπεται σε μια πραγματική πλατεία με πεζοδρόμηση από την Πατησίων ως την Γ΄ Σεπτεμβρίου. Η ευρύτερη αυτή παρέμβαση στην καρδιά της Αθήνας στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα αποτροπής της διαμπερούς κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης με ταυτόχρονη ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, με τελικό σκοπό ‘όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στον κέντρο’ μόνο όταν στοχεύουν σε αυτό. Το κέντρο της Αθήνας, με άξονα την Πανεπιστημίου και την Ομόνοια, μπορεί να γίνει η πιο ζωντανή γειτονιά της πόλης, στο εμπορικό πρωί και στο βράδυ του ελεύθερου χρόνου.

Για την κυκλοφοριακή επίλυση, θα αντιστραφεί η κίνηση στην Ακαδημίας και την Αγίου Κωνσταντίνου, θα δημιουργηθεί ένας μικρός δακτύλιος κυκλοφορίας στον κεντρικό πυρήνα και θα γίνει ανασχεδιασμός της δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της πρόσβασης στο κέντρο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Η πολεοδομική αυτή παρέμβαση θα έχει καταλυτική σημασία για τη συλλογική αντίληψη της κεντρικότητας και θα μεταβάλει μεσοπρόθεσμα τη συνολική εξέλιξη του κέντρου. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση πρέπει να προκύψει από ένα διαγωνισμό με στρατηγικό στόχο να γίνουν η Πανεπιστημίου και η Ομόνοια μια γραμμική πλατεία που θα είναι πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Το έργο μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί σε παράλληλες φάσεις για να έχει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην καθημερινή και την εμπορική ζωή της πόλης.


Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ-ΥΠΕΚΑ Ερευνητές: Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος, Κώστας Μωραΐτης, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, Ελένη Χανιώτου, επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ.
Σύμβουλος: Μαρία Μαυρίδου, τέως επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ
Ερευνητική ομάδα: Καλλιόπη Αμυγδάλου, Μαρία Βασενχόβεν, Βασίλης Βασιλειάδης, Χριστίνα Βασιλοπούλου, Στέλιος Γιαμαρέλος, Γιάννης Γρηγοριάδης, Φάνης Καφαντάρης, Σταύρος Μουζακίτης, Λουκάς Τριάντης, Πέτρος Φωκαίδης, αρχιτέκτονες
Ειδικοί σύμβουλοι: Αθανάσιος Αραβαντινός, Διονύσης Ζήβας, Ελένη Μαίστρου, Γιώργος Παρμενίδης, Θάνος Βλαστός, Βασίλης Γκανιάτσας, Γιάννης Πεπονής, Ματθαίος Σανταμούρης, Ματίνα Ασημακοπούλου

[buildnet.gr]

>Ανάπλαση της Πανεπιστημίου

>

Ως καθοριστική παρέμβαση για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας, χαρακτηρίστηκε η ανάπλαση της Πανεπιστημίου και της ευρύτερης περιοχής, σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού πρόκειται να αλλάξει η όψη και οι λειτουργίες του κέντρου.

Στη σύσκεψη μετείχαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο Υφυπουργός, Σπύρος Βούγιας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Λίνα Μενδώνη, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, Μαρία Καλτσά, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Γιάννης Οικονομίδης, η Αντιδήμαρχος Τομέα Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, Νανά Σπυροπούλου, οι Πρόεδροι και Δ/ντες Σύμβουλοι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Χρήστος Τσίτουρας, του ΟΑΣΑ, Δημήτρης Δημητρίου, της ΕΑΧΑ, Ντόρα Γαλάνη, και του ΟΡΣΑ, Ιωάννης Πολύζος, καθηγητές ΑΕΙ και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σήμερα αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής, που ορίζεται από το άρθρο 6 του «Μνημονίου για την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας για την πολεοδομική ανασυγκρότηση περιοχών του κέντρου της Αθήνας» που έχει υπογραφεί από τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού & Τουρισμού για τις ακριβείς δράσεις κάθε φορέα, καθώς και το χρονοδιάγραμμά τους.

Η Επιτροπή είναι 10μελής. Μετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι των τριών Υπουργείων και εποπτευόμενων Οργανισμών τους, της Περιφέρειας και του Δήμου Αθηναίων. [ΥΠΕΚΑ]

Θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη που αφορά στην Ανάπλαση αυτή. Ελπίζουμε το τελικό σχέδιο να επιλεγεί μέσα από αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και όχι με απευθείας ανάθεση.

>Δασικοί Χάρτες

>

 Ορίζουμε και προστατεύουμε δάση και δασικές εκτάσεις       

Οι πρώτοι δασικοί χάρτες, για την Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη και το Μαραθώνα, αναρτήθηκαν.
Με την κύρωσή τους:

 • Οριοθετούμε και καταγράφουμε με διαφάνεια τί είναι δάσος και δασική έκταση ξεκινώντας από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.
 • Θωρακίζουμε το δάσος και τις δασικές εκτάσεις από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση.
 • Διευκολύνουμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου διασφαλίζοντας την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια περιουσία.
 • Ανοίγουμε το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, αφού οι δασικοί χάρτες συμβάλλουν στην κατάρτιση του σωστού χωροταξικού σχεδιασμού.

Οι δασικοί χάρτες, διαφυλάσσουν το φυσικό μας πλούτο ώστε να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Οι δασικοί χάρτες των περιοχών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα αναρτώνται επίσης:

    * στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
    * στο Δασαρχείο Πεντέλης για τις περιοχές Πεντέλης και Νέας Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας 153 44, τηλ. 210 61 35 010)
    * στο Δασαρχείο Καπανδριτίου για την περιοχή Μαραθώνα (Περιφερειακός δρόμος προς Βαρνάβα, Καπανδρίτι 190 14, τηλ. 22950 52 450)
    * στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των περιοχών αυτών στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: http://www.apdattikis.gov.gr
    * στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: http://www.ktimatologio.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

    * στο 210 65 05 600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
    * μέσω e-mail στη διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr
    * στο 1591 του συντονιστικού κέντρου δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ

Υποβολή αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ανάρτησης ή αντίστοιχα μέσα σε 65 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού.
Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας:

    * ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.:  Είσοδος στη σελίδα του Κτηματολογίου για τους Δασικούς Χάρτες  
    * αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, 1ος όροφος κτηρίου 1102, Τ.Κ.190 03)

(περισσότερες πληροφορίες μόνο για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων στο e-mail webapps@ktimatologio.gr)

>Ανάπλαση του φαληρικού μετώπου

>

Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου περιλαμβάνεται στις στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος “ΑΘΗΝΑ 2014” του ΥΠΕΚΑ. Ο νόμος «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσεις, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» θεσπίζει τη διαδικασία σχεδιασμού της ανάπλασης και προβλέπει διαβούλευση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το πρόγραμμα ανάπλασης έχουν συνταχθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός, ενδεικτικά στοιχεία των οποίων ακολουθούν και θα επιβεβαιωθούν με την ολοκλήρωση των μελετών. Συγκεκριμένα:

Η σημερινή εικόνα
 Το σημαντικό masterplan για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, που μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano και αποτελεί χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάστηκε σήμερα στον Πρωθυπουργό. Αφορά το μετασχηματισμό σε πάρκο μιας περιοχής έκτασης 760 περίπου στρεμμάτων της παραλιακής ζώνης, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην εκβολή του Κηφισού Ποταμού μέχρι και το κλειστό γυμναστήριο Tae Kwon Do για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίησή του ως συνεδριακό κέντρο. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, συμβάλλουν σε αυτό το σχέδιο για την ανάπλαση του φαληρικού μετώπου. Το σχέδιο είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της θαλάσσιας σχέσης, την απόκτηση σύγχρονης ταυτότητας και την ανάδειξη της Αθήνας ως ανταγωνιστικού κορυφαίου τουριστικού προορισμού.
Η μελέτη της ανάπλασης

Ο νόμος «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσεις, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΚΑ ενσωματώνει προηγούμενες προβλέψεις για την περιοχή και ρυθμίζει τις χρήσεις γης και συντελεστή δόμησης 2.500 μ2 περίπου για την έκταση, αντιμετωπίζοντάς την με ενιαίο τρόπο για τη δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελισσόμενες μελέτες στο χώρο του Παλαιού Ιππόδρομου για τη δημιουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.


 Το masterplan αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των μελετών που απαιτούνται ώστε να δημοπρατηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου σε ένα περίπου χρόνο. Η χορηγία καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών που θα εκπονηθούν από ελληνικά μελετητικά γραφεία, συνεργαζόμενα με το Renzo Piano. Στο masterplan περιλαμβάνεται η επίλυση όλων των βασικών προβλημάτων της περιοχής που σχετίζονται με τα υδραυλικά έργα και την αντιπλημμυρική προστασία, την πρόσβαση και τις κυκλοφοριακές εξυπηρετήσεις και ρυθμίσεις, προτάσεις για τον τρόπο χρήσης του πάρκου, καθώς και οι αρχές και κατευθύνσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της φυσιογνωμίας του τοπίου, των διαμορφώσεων και της φύτευσης.

Φύτευση στον Βόρειο Λόφο

Σε συνέχεια και σε συνδυασμό με την περιοχή των 245 στρεμμάτων του παλαιού Ιπποδρόμου, από τα οποία μόνο τα 32 καλύπτονται με δόμηση, η έκταση καλύπτει συνολικά 1000 στρέμματα που μετατρέπονται σε Πάρκο, δίνοντας στους όμορους δήμους και στη μητροπολιτική Αθήνα τον πρώτο από τους νέους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου. Πρόκειται για αμιγώς φυσικό ποιοτικό Πάρκο με λειτουργίες αναψυχής, ελεύθερο σε όλους τους πολίτες. Η παρέμβαση θα αποδώσει άμεσα πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και θα συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση σύγχρονης ταυτότητας για την πόλη και στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της διεθνώς.

Ο Renzo Piano σαν αρχιτέκτονας τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης όχι μόνο για το έργο του, αλλά κυρίως για την οικολογική συνείδηση που το διαπνέει. Ασχολήθηκε με αφοσίωση και πάθος, μελέτησε σχολαστικά τα προβλήματα και τις συνθήκες της παρέμβασης και τα αντιμετώπισε σε βάθος και με όραμα.

Τομές

 

Κύριος στόχος του οράματος είναι η απόλυτη σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και η ανάκτηση της σχέσης και της μνήμης ενός θαλάσσιου αστικού μετώπου που χάθηκε με τις επιχώσεις, τις υποδομές και τη δημιουργία του αυτοκινητόδρομου. Το Πάρκο θα αποτελεί ένα φίλτρο ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα και ένα δυναμικό φυσικό τοπίο. Η λεωφόρος Ποσειδώνος μετατοπίζεται προς τη θάλασσα, υποβιβάζεται και καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το πάρκο. Επιπλέον, προτείνεται η με κάθε τρόπο “διείσδυση” του πάρκου προς τους γειτονικούς δήμους με φυτεύσεις όλων των πιθανών διαθέσιμων χώρων. Οι δρόμοι εκτείνονται προς τη θάλασσα ως πεζόδρομοι και καταλήγουν σε προκυμαίες. Οι βασικοί από αυτούς τους άξονες αναφέρονται στις θεματικές ενότητες “φύση” και “πολιτισμός” που χαρακτηρίζουν την αισθητική και τη λειτουργία των περιοχών του πάρκου, καθώς και τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτές. Το Πάρκο περιλαμβάνει τεράστια προστατευμένη πισίνα με θαλασσινό νερό σε συνέχεια της θάλασσας, αξιοποιώντας με κάθε τρόπο το υδάτινο στοιχείο για αθλητισμό και αναψυχή. Επίσης άλση, περιπάτους, ποδηλατοδρόμους, περιοχές απόλαυσης της φύσης με θεματικές ενότητες δραστηριοτήτων, καταδυτικό πάρκο.

Η περιοχή της πισίνας με θαλασσινό νερό

Τομές της πισίνας με θαλασσινό νερό
Χρονοδιάγραμμα: Οι βασικές ημερομηνίες – στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Έγκριση του Masterplan: 20.05.2011
 • Ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και της Πολεοδομικής Θεώρησης, που έχουν ανατεθεί και εκπονούνται: 22.05.2011
 • Ψήφιση του ΠΔ σχεδιασμού: 15.03.2012
 • Ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης: 15.04.2012
 • Ολοκλήρωση τεχνικών μελετών: 30.04.2012
Κόστος: Το κόστος του προγράμματος θα εκτιμηθεί όταν αυτό είναι εφικτό σε σχέση με την ωριμότητα των μελετών. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης του προέρχονται από το ΠΕΠ Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συμμετάσχει με πόρους από το Πράσινο Ταμείο και πιθανώς από το πρόγραμμα JESSICA.
Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χορηγεί τις μελέτες που απαιτούνται για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου μετά από συμφωνία με το Ελληνικό δημόσιο. Μετά την παρουσίασή της η μελέτη του masterplan θα περάσει από διαδικασία έγκρισης, ώστε να ακολουθήσει η επόμενη φάση των απαιτούμενων μελετών. Με KYA των 3 Υπουργών θα συγκροτηθεί επιτροπή παρακολούθησης, εγκρίσεων και παραλαβής των μελετών. Στην πρώτη φάση συμμετείχαν ως σύμβουλοι τα ελληνικά μελετητικά γραφεία: Θ. Παπαγιάννης & Συνεργάτες, DENCO Consulting Engineers, Εξάρχου-Νικολόπουλος-Bensasson Consulting Engineers SA, DROMOS Consulting Ltd., Tekem Consulting SA, Δ. Μπαϊρακτάρης και Συνεργάτες, Έ. Παγκάλου και Συνεργάτες, τα οποία θα συνεχίσουν ως μελετητές για την ολοκλήρωση των επιμέρους μελετών. Στην επόμενη φάση μελετών επελέγησαν από το Renzo Piano και θα συμμετάσχουν επιπλέον: για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ομάδα γραφείων με εκπρόσωπο τον Κ. Πανηγύρη, ο Θ. Σπυρόπουλος για τη μελέτη φωτισμού και οι Λ. Καλλιπολίτη και Ν. Γκατένιο για το σχεδιασμό δύο εφήμερων κατασκευών-γλυπτών. Επίσης προβλέπεται η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το ΥΠΕΚΑ για τη μελέτη της μεγάλης προκυμαίας με την απόληξη του κτηρίου στη θάλασσα, που θα υποδεχτεί εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής.
 

Μία από τις προκυμαίες

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η θεσμική διαδικασία ψήφισης του προβλεπόμενου στον Ν.3843/2010 Διατάγματος σχεδιασμού και ήδη έχουν ανατεθεί από το ΥΠΠΟΤ και εκπονούνται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Πολεοδομική θεώρηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ψήφισης του ΠΔ προβλέπεται και η διαβούλευση με τους αρμόδιους ΟΤΑ, φορείς και οργανώσεις. Στο πρόγραμμα ανάπλασης εντάσσεται και ο διαγωνισμός παραχώρησης για τη μετασκευή και εκμετάλλευση του Συνεδριακού Κέντρου (Τae Kwon Do) και της ζώνης ανάπλασης ΙΙΙ του Φαληρικού Όρμου, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τον οποίο αναμένονται στις 14 Απριλίου.
Όσον αφορά στην άρδευση του πάρκου, αυτή προβλέπεται να καλυφθεί με την επανάχρηση μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει την πρόσκληση για χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων που περιλαμβάνουν την πρόσθετη επεξεργασία των λυμάτων καθώς και δίκτυο διανομής του ανακτημένου νερού. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τέλος του έτους, η δε ολοκλήρωση της κατασκευής του θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της ανάπλασης και της φύτευσης του πάρκου.
Τέλος είναι σημαντικό να αναζητηθεί ο καταλληλότερος τρόπος για τη συντήρηση του Πάρκου με την ένταξη σε αυτό δραστηριοτήτων συμβατών με τη φυσιογνωμία του. Για να διατηρηθεί η ποιότητά του και να είναι βιώσιμο κατά τη λειτουργία του, θα απαιτηθούν έσοδα από επαρκή αριθμό δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισμού που θα το καθιστούν ζωντανό κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

>«Μια άλλη πόλη είναι εφικτή»: Μελέτες και έρευνες για το κέντρο της Αθήνας

>

Το κέντρο της Αθήνας μπορεί να μετουσιωθεί σε ένα ποιοτικό αστικό περιβάλλον, με σεβασμό στον κάτοικο και επισκέπτη της πόλης, τόνισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στη διάρκεια της ημερίδας «Αθήνα: Μια άλλη πόλη είναι εφικτή», που διοργάνωσε σήμερα το Υπουργείο, στο Μουσείο Μπενάκη.
«Τα προβλήματα του κέντρου έχουν συσσωρευτικά προκαλέσει την κρίσιμη πλέον αλλοίωση της φυσιογνωμίας του. Επιλέξαμε να προσεγγίσουμε συστηματικά και με προσοχή το πολύπλοκο αυτό θέμα. Αναζητήσαμε τη συνεργασία ειδικών, με γνώσεις και εμπειρία στην διερεύνηση και αναγνώριση των -συχνά μη ορατών- χαρακτηριστικών των περιοχών που πάσχουν από έντονη αποσάθρωση. Στόχος της σημερινής ημερίδας είναι να αποκαλύψει αυτές τις πολύ σοβαρές και σε βάθος διαπιστώσεις» υπογράμμισε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη.
«Είναι αυτονόητο ότι η ανασυγκρότηση της περιοχής δεν είναι έργο ενός μόνο Υπουργείου. Είναι ένα πολιτικό και διεπιστημονικό πρόβλημα που η λύση του απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο και προσεκτικούς χειρισμούς με διάρκεια που θα εμπλέκουν όλους τους φορείς, το Κεντρικό Κράτος, τον Δήμο, τους επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, την Κοινωνία των Πολιτών» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης.
Στην ημερίδα συμμετείχαν καταξιωμένοι αρχιτέκτονες και ειδικοί επιστήμονες που παρουσίασαν μελέτες και στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση του κέντρου της Αθήνας καθώς και κρίσιμες διαπιστώσεις για την αναβάθμισή του, εστιάζοντας στις περιοχές Γεράνι, Πλατεία Βάθης, Άνω και Κάτω Πατήσια και Πανεπιστημίου.
Ο φορέας SARCHA (School of ARCHitecture 4 All) παρουσίασε μια πιλοτική έρευνα για την περιοχή Γεράνι που περιλαμβάνει μια χαρτογράφηση των ανθρώπινων, υλικών και φυσικών πόρων της περιοχής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζει στη δημιουργία συνθηκών συμμετοχής των ατόμων στη διαμόρφωση και την «από κοινού νομή» των πόρων του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. Τα δεδομένα της έρευνας μετατράπηκαν σε χάρτες που απεικονίζουν διαφορετικές εθνότητες και τις δραστηριότητές τους, ευάλωτες ομάδες και παράνομες δραστηριότητες στο δρόμο, αναλυτικά στοιχεία του κτιριακού αποθέματος και των άκτιστων εν δυνάμει κοινοχρήστων χώρων,  οσμές και συνθήκες φυσικού φωτισμού της περιοχής που υποδηλώνουν το επίπεδο της δημόσιας υγιεινής.
Ακόμη, παρουσιάσθηκε μια έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την «Πολεοδομική ανασύνθεση της κεντρικότητας στη σύγχρονη μεγάλη Αθήνα». Ώριμοι γνώστες του κέντρου της Αθήνας που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτό, συνδυάστηκαν με τη νέα γενιά ερευνητών που διεκδικούν μια καλύτερη πόλη για όλους τους κατοίκους. Πρόκειται για ευρύτερη διεπιστημονική συνεργασία και καταγραφή, οι διαπιστώσεις της οποίας θα προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημεία εφαρμογής «βελονισμού», αλλά και πιθανών στρατηγικών παρεμβάσεων στο κέντρο πόλης.
Ένα άλλο σημείο της Αθήνας που απασχόλησε τις εργασίες της ημερίδας ήταν η οδός Πανεπιστημίου, ως άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να σχεδιαστεί η ανασυγκρότηση του Κέντρου. Παρουσιάστηκε ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το οποίο διερευνάται το ενδεχόμενο ένταξης της Πανεπιστημίου σε έναν πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό δακτύλιο που θα συνδέσει τον περίπατο των αρχαιολογικών χώρων με τα μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία της πόλης. Περιλαμβάνεται η αναγνώριση της λεωφόρου Αμαλίας, ολόκληρης της ζώνης ανάμεσα στην Ακαδημίας και τη Σταδίου και της οδού Πατησίων μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο και την πλατεία Αιγύπτου, με σαφή προτεραιότητα στον πεζό. Πρόθεση είναι από την Πανεπιστημίου να διέρχεται μόνο η γραμμή του τραμ, που θα καταλήγει στο τέρμα της οδού Πατησίων, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο των κεντρικών συνοικιών.
Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΟΡΣΑ) παρουσίασε μία μεθοδική συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση για μελλοντική αξιοποίηση όλων των παλαιότερων μελετών για τα Πατήσια.
Η παρουσίαση δεν περιλαμβάνει τις προτάσεις του ΥΠΕΚΑ, αλλά διαπιστώσεις των ερευνών με ενδεχόμενες προτάσεις δράσεων που διατυπώνουν οι αρμόδιοι ερευνητές. Οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ θα παρουσιαστούν άμεσα και σε συντονισμό με τα άλλα Υπουργεία. Ζητούμενο για το Υπουργείο υπήρξε η επεξεργασία των διαπιστώσεων, ώστε οι προτάσεις για προγράμματα και δράσεις, που άμεσα θα ανακοινωθούν, να προσεγγίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.