arcstudio

architectural studio

Category Archives: Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αυθαίρετα: Καμία διάκριση για όσα χτίστηκαν μετά το 2003

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Καμία διαφοροποίηση στο ύψος των προστίμων «τακτοποίησης» αυθαιρέτων δεν προβλέπεται για όσα κτίσματα  ανεγέρθηκαν μετά τις 31/12/2003, οπότε θεσπίστηκαν υψηλότατα πρόστιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απόψε κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το πρόστιμο δηλαδή θα είναι ενιαίο τόσο για τα προ όσο και για τα μετά του 2003 αυθαίρετα.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έως την 31/12/2011 θα πρέπει με συν-ευθύνη του μηχανικού να καταβάλλουν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο για αυθαίρετες κατοικίες

Το πρόστιμο υπολογίζεται (δείτε και στη στήλη δεξιά το αρχείο “πρόστιμα”) με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης επί το συντελεστή 15 % και επί συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων)

Συντελεστές τετραγωνιδίων 

1.α= 1.0  1.β=3.0
2.α= 1.0  2.β=2.0
3.α= 0.5  3.β=1.0
4.α= 1.0  4.β=1.5
5.α= 1.2  5.β=1.5
6.α= 1.2  6.β=1.5
7.α= 1.2  7.β=1.5
8.α= 1.5  8.β=2.0
9.α=0.5
10.α=1.5 10.β=1.0

Σημειώνεται ότι:

-Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.

-Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο

-Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα (παραπάνω) 4,5,6,7,8.

-Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80ευρώ/τ.μ., εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α (παραπάνω)

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο για χρήσεις πλην κατοικίας

Βάσει του τύπου Τετραγωνικά υπέρβασης δόμησης χ τιμή ζώνης χ ποσοστό κατηγορίας.

Αναλυτικά: 

Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

-Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.

-Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 (βλ. σχέδιο νόμου δεξιά) το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση, το πρόστιμο καθορίζεται για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση

1. καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου,

2. για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή:
-στα 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,
-στις 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ και
-σε 3.000 ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.000 ευρώ

Πηγή:www.capital.gr

 Του Δημήτρη Δελεβέγκου

[capital.gr]

Οι κανόνες και οι «παγίδες» της νέας ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται τακτοποίηση για 40 χρόνια, πρόστιμα βάσει της τιμής ζώνης και αναλόγως του εμβαδού του αυθαίρετου κτίσματος, σημαντικές μειώσεις σε σχέση με το ισχύον ως σήμερα καθεστώς, αλλά και διάκριση μεταξύ κτισμάτων εντός κι εκτός σχεδίου.

Οι κανόνες και οι «παγίδες»

1. Διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν –με προϋποθέσεις που τίθενται: εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π).

2. Από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

3. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών

• Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους)

• Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις

Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια.

Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.

Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:

• χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή

• ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή

• συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Υπολογισμός προστίμου διατήρησης

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),

Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής), η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες), υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία διατήρησης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου

(500 ευρώ, 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Διάθεση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα

Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων:

Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

Έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών

β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης

γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση

Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Ενδεικτικά πρόστιμα:

για 30τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 3.375 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) -> 5.062 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) -> 4.050 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία) -> 2.250 ευρώ για 100τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 11.250 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) -> 8.812 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β’ κατοικία) -> 27.000 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α’ κατοικία -> 7.500 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία, χωρίς άδεια) -> 22.500 ευρώ για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας) σε διάφορες περιπτώσεις:

• Αγροτική μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->24.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->48.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->200.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->7.200 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->108.000 ευρώ

Σημείωση: κατ’ αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ:

• εντός σχεδίου με ΤΖ<2.000 ευρώ ->2.000 ευρώ

• εντός σχεδίου με ΤΖ≥2.000 ευρώ ->3.000 ευρώ

• εκτός σχεδίου ->1.500 ευρώ

[newsbeast.gr]